Udenlandske garantier og Skjern Bank

Ved handel med udlandet er det ikke unormalt, at parterne i et kontraktforhold forlanger, at der udstedes en bankgaranti for modpartens opfyldelse af kontraktaftalen.

Formålet med en bankgaranti er at afdække risikoen for, at afviklingen af en kontrakt forløber anderledes, end man egentlig havde forventet det.

Bankgarantien erstatter ikke varer eller tjenesteydelser, men giver en kontant erstatning for de nærmere definerede tab, der måtte forekomme.

Der findes flere forskellige garantityper, og der kan sagtens indgå flere garantityper i én kontrakt  nedenfor ses et udsnit af forskellige garantityper: 

 • Tilbudsgaranti (Bid Bond)
  En tilbudsgaranti er en garanti, der sikrer importøren en erstatning, hvis eksportøren misligholder sine forpligtelser som tilbudsgiver under en licitation.

  Ved internationale licitationer er en tilbudsgaranti ofte en betingelse for, at tilbuddet i det hele taget kommer i betragtning.

  Tilbudsgarantien er typisk på 2-5 procent af kontraktsummen.
 • Betalingsgaranti (Payment Guarantee)
  Betalingsgarantien sikrer eksportøren betaling, såfremt importøren ikke overholder sine betalingsforpligtelser.

  Denne garantiform er meget anvendt i de tilfælde, hvor der skal stilles sikkerhed for betaling af løbende vareleverancer.
 • Arbejds- eller leverancegaranti (Performance Bond)
  Arbejdsgarantien, leverancegarantien eller kontraktgarantien sikrer køberen en erstatning, hvis sælgeren ikke opfylder sine forpligtelser.

  Det kan f.eks. dreje sig om leveringsforpligtelser eller om funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser inden for den aftalte garantiperiode.

  Disse garantier udgør typisk 10 – 20 % af kontraktens værdi.
 • Forudbetalingsgaranti (Advance Payment Bond)
  Forudbetalingsgarantien sikrer importøren, at han får forudbetalingen tilbage, såfremt eksportøren ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser.

  En forudbetaling på 30 % af kontraktsummen er ikke unormalt, og det er ofte det beløb, eksportøren vil have forud for, at han begynder at producere varen eller i det hele taget sætter noget i værk.
 • Tilbageholdelsesgaranti (Retention Bond)
  Ved handel med rate-betalinger (eksempelvis byggeprojekter, montage og lign.) er det ikke ualmindeligt, at sidste rate i betalingsrækken først betales måske 1 - 2 år efter færdiggørelsen.

  Dette skyldes eksempelvis, at køber vil / skal have ret til at modregne udgifter ved eventuelle fejl og mangler ved produktet / anlægget i den sidste betaling.

  Her kommer tilbageholdelsesgarantien ind i billedet.

  Ved at få stillet en tilbageholdelsesgaranti har eksportøren mulighed for at få eksempelvis den fulde kontraktsum eller evt. restbeløb udbetalt ved færdiggørelsen/leveringen, og dermed skal han ikke vente til udløb af garantiperioden. Omvendt giver tilbagebetalingsgarantien - inden for garantiens størrelse - importøren sikkerhed for, at han får sine udgifter til udbedring af eventuelle fejl og mangler dækket.

Generelt for alle garantier

Såfremt man indgår i forhandlinger omring garanti er det meget vigtigt, at man nøje overvejer garantiens indhold og betingelser i hele taget – Vær i den forbindelse opmærksom på, hvilke kontraktlige forhold, der eventuelt kan få indflydelse på garantien.

Tag også med i overvejelserne, hvorvidt du står over for at skulle modtage eller afgive en garanti. Eksempelvis vil garantimodtager og garantistiller formodentligt have ganske forskellige holdninger til en vilkårsgaranti. (Se evt. punktet ”Anfordring eller vilkårs-garanti” nedenfor

Nedenfor ses en række eksempler på noget det, man desuden bør tage med i sine overvejelser i forhold til garantier. 

 • Anfordrings- eller Vilkårsgaranti

  Garantistiller kan hæfte på to måder under en garanti: på anfordring eller på vilkår. 

  Anfordrings-garanti
  Som ordet ”anfordring” antyder, skal udstedende bank betale straks ved modtagelsen af et simpelt krav fra den begunstigede under garantien. Det betyder således, at ordregiver ikke har nogen indsigelsesret. 

  Vilkårs-garanti (Betinget garanti)
  En vilkårsgaranti (også kaldet betinget garanti) betyder derimod, at et eventuelt krav vil blive forelagt ordregiver, før udstedende bank udbetaler pengene. 

  Garantimodtagerens krav betales ikke, før ordregivers accept er modtaget, eller der foreligger en retslig afgørelse. 
  Det kan derfor være tvivlsomt, at garantimodtagere accepterer vilkårs-garantier.

 • Lokale forhold og regler
  Hvad gælder i Danmark gælder ikke nødvendigvis i udlandet, man skal derfor være opmærksom på, at lokale forhold og regler kan eksempelvis have stor indflydelse på, om en garanti over for en udenlandsk garantimodtager kan udstedes af Skjern Bank, eller om det er et lokalt pengeinstitut i garantimodtagers hjemland, der skal udstede garantien, imod modtagelse af en kontragaranti udstedt af Skjern Bank. 

  Det kan have store betydning hvilke love og regelsæt en garanti udstedes under. Såfremt garantien ikke udstedes i henhold til Dansk Lov, kan man eksempelvis risikerer at garantiens udløbsdato ikke nødvendigvis respekteres. 

  For netop at undgå mulige problemstillinger og usikkerheder i forbindelse med garantistillelse på tværs af landegrænser, udstedes udenlandske garantier ofte i henhold til regelsættet URDG 758. Regelsættet er udstedt af det Internationale Handelskammer og finder som sagt bred anvendelse og anerkendelse over det meste af Verdenen. 

  Standby remburser er en særlig type anfordringsgaranti, som især stilles overfor USA og lande i Fjernøsten, men i stigende omfang også overfor europæiske lande. Denne form for garanti er underlagt de internationale regler for Standby Letters of Credit el. de almindelige rembursregler.
 • Garanti-udløb
  Det er altid vigtigt at en garanti har en forudbestemt udløbsdato, idet det betyder, at garantien udløber på den angivne dato, og at eventuelle krav skal være Skjern Bank i hænde senest denne dato. 

  Er der derimod ingen udløbsdato i garantien, udløber garantien først, når Skjern Bank har modtaget garantien retur. Garantien kan først slettes, når Skjern Bank har fået originalgarantien retur fra garantimodtager, eller når vi på anden vis modtager meddelelse om, at vi er frigjort fra vores forpligtelse – Med andre ord; en frigivelse under garantien afhænger i så fald af modparten (garanti-modtager).
 • Verificering

  Når du har stillet krav om, at du vil have en bankgaranti til sikkerhed for dette eller hint, er det vigtig, at garantien modtages direkte via Skjern Bank per SWIFT, idet du således kan få vished for garantiens ægthed samt værdi m.h.t. risikoen på det udenlandske pengeinstitut / det pågældende land. 

  Såfremt garantien modtages per brev direkte fra garantistiller, anbefaler vi at du tager kontakte til Skjern Bank med henblik en drøftelse omkring mulighederne for bl.a. verificering af garantiens ægthed.

 • .