Udenlandske garantier og Skjern Bank

En international garanti er et instrument, der sikrer dig eller din samarbejdspartner i tilfælde af kontraktbrud.

Ved handel med udlandet er det ikke unormalt, at parterne i et kontraktforhold forlanger, at der udstedes en bankgaranti for modpartens opfyldelse af kontraktaftalen.

Formålet med en bankgaranti er at afdække risikoen for, at afviklingen af en kontrakt forløber anderledes, end man egentlig havde forventet det.

Bankgarantien erstatter ikke varer eller tjensteydelser, men giver en kontant erstatning for de nærmere definerede tab, der måtte forekomme.

Der findes flere forskellige garantityper, og der kan sagtens indgå flere garantityper i én kontrakt.

Ønsker du yderligere information om udenlandske garantier, bedes du venligst kontakte din erhvervsrådgiver i Skjern Bank.

 • Anfordringsgaranti eller betinget garanti

  Anfordring:
  Som ordet "anfordring" antyder, skal udstedende bank betale straks ved modtagelsen af et simpelt krav fra den begunstigede under garantien.
  Det betyder igen, at ordregiver ikke har nogen indsigelsesret.

  Betinget/på vilkår:
  En betinget garanti eller en garanti på vilkår betyder derimod, at eventuelt krav vil blive forelagt ordregiver, før udstedende bank udbetaler pengene.
  Garantimodtagerens krav betales ikke, før ordreivers accept er modtagt, eller der foreligger en retslig afgørelse.
  Derfor kan man ikke umiddelbart forvente, at garantimodtagere accepterer betingede/vilkårs-garantier.

 • Arbejdsgaranti, leverancegaranti eller kontraktgaranti

  Arbejdsgarantien, levereancegarantien eller kontraktgarantien sikrer køberen en erstatning, hvis sælgeren ikke opfylder sine forpligtelser.
  Det kan f.eks. dreje sig om leveringsforpligtelser eller om funktions- og kvalitetsmæssige forpligtelser inden for den aftalte garantiperiode.

  Disse garantier udgør typisk 10-20% af kontraktens værdi.

 • Betalingsgaranti

  Betalingsgarantien sikrer eksportøren betaling, såfremt importøren ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Denne garantiform er meget anvendt i de tilfælde, hvor der skal stilles sikkerhed for betaling af løbende vareleverancer.

  I internationalt sammenhæng etableres betalingsgarantien ofte som en påtegning på en veksel - en såkaldt avalpåtegning.

 • Forudbetalingsgaranti/forskudsgaranti

  Forudbetalingsgarantien sikrer importøren, at han får forudbetalingen/forskuddet tilbage, såfremt eksportøren ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser.

  En forudbetaling/forskudsbetaling på 30% af kontraktsummen er ikke unormalt, og det er ofte det beløb, eksportøren vil have forud for, at han begynder at producere varen/i det hele taget sætter noget i værk.

  Handles der på remburs, kræves der normalt ingen forudbetaling/intet forskud.

 • Tilbageholdelsesgaranti

  Ved handel med f.eks. kapitalgoder er det ikke ualmindeligt, at sidste rate i betalingsrækken først erlægges - normalt - 1-2 år efter færdiggørelsen.
  Dette skyldes, at køber vil/skal have ret til at modregne udgifter ved eventuelle fejl og mangler ved produktet i den sidste betaling.

  Her kommer tilbageholdelsesgarantien ind i billedet.
  Ved at få stillet tilbageholdelsesgaranti har eksportøren mulighed for at få den fulde kontraktsum/evt. restbeløb udbetalt ved færdiggørelsen/leveringen, og dermed skal han ikke vente til udløb af garantiperioden.

  Omvendt giver tilbageholdelsesgarantien - inden for garantiens størrelse - importøren sikkerhed for, at han får sine udgifter til udbedring af eventuelle fejl og mangler dækket.

 • Tilbudsgaranti

  En tilbudsgaranti er en garanti, der sikrer importøren en erstatning, hvis eksportøren misligholder sine forpligtelser som tilbudsgiver under en licitation.
  Ved internationale licitationer er en tilbudsgaranti ofte en betingelse for, at tilbuddet i det hele taget kommer i betragtning.
  Tilbudsgarantien er typisk på 2-5 procent af kontraktsummen.

 • Garanti afhængig af lokale forhold og regler

  Man skal være opmærksom på, at lokale forhold og regler kan have stor indflydelse på, om en garanti over for en udenlandsk beneficiant kan udstedes af Skjern Bank, eller om det er et lokalt pengeinstitut i beneficiantens hjemland, der skal udstede garantien, og som Skjern Bank så stiller kontragaranti overfor.

  Hvis et lokalt udenlandsk pengeinstitut udsteder garantien, er den ikke underlagt dansk lov. Det kan betyde, at f.eks. en udløbsdato  i garantien ikke respekteres. Vi skal derfor henlede opmærksomheden på, at der skal betales provision og omkostninger til det udenlandske pengeinstitut såvel som til Skjern Bank.

  En garanti for f.eks. moms og told stillet over for en offentlig myndighed i udlandet, er netop én af den slags garantier, der skal udstedes af et pengeinstitut med forretningssted i det pågældende land.

  Eneste undtagelse herfra er stort set kun garantier stillet over for offentlige myndigheder.

 • Når du modtager en garanti

  Når du har stillet krav om, at du vil have en bankgaranti til sikkerhed for dette eller hint, er det vigtigt, at garantien modtages direkte via Skjern Bank, idet du så kan få vished for, at garantien er ægte, ligesom vi kan være behjælpelig med vurderingen af garantiens værdi m.h.t. risikoen på det udenlandske pengeinstitut/det pågældende land.

  Såfremt du ikke selv vil tage risikoen på det udenlandske pengeinstitut eller det pågældende land, kan Skjern Bank vurdere, om vi vil tage risikoen, eller risikoen afdækkes på anden vis.

  På anden vis kan f.eks. være Eksportkreditfonden eller et større pengeinstitut i udlandet, der stiller sådanne garantier.

 • Garantiens udløb

  Skal en garanti have en fast udløbsdato, eller bortfalder den først ved tilbagelevering.

  Det er vigtigt, at garantien har en forudbestemt udløbsdato, idet det betyder, at garantien udløber på den angivne dato, og at eventuelle krav skal være Skjern Bank i hænde senest denne dato.

  Hvis garantien udløber f.eks. xx måneder efter, at overdragelse/godkendelse er sket, har man ligesom "spillet bolden over" til modparten med hensyn til frigivelse under garantien.

  Er der derimod ingen udløbsdato i garantien, udløber garantien først, når Skjern Bank har modtaget garantien retur. Garantien kan først slettes, når Skjern Bank har fået originalgarantien retur fra garantimodtager, eller når vi på anden vis modtager meddelelse om, at vi er frigjort fra vores forpligtelse.