Remburs og Skjern Bank

Samhandel over landegrænserne er ensbetydende med en risiko for både køber og sælger.

Hvis køber forudbetaler, ved han ikke, om han får de bestilte/betalte varer.

Hvis sælger leverer på kredit, ved han ikke, om køber kan/vil betale.

Samhandel under remburs, Letter of Credit eller L/C, som er den engelske betegnelse / forkortelse, nedbringer både købers og sælgers risiko; men hverken køber eller sælgers bank kontrollerer de varer eller tjenesteydelser, hvorunder betaling sker.

I daglig tale anvendes betegnelserne importremburs og eksportremburs; men der er ikke tale om to forskellige former for remburser, idet

 • En importremburs er rembursen set fra købers side, og
 • En eksportremburs er den samme remburs set fra sælgers side

Det er køber som åbner (opretter) rembursen i sin bank.
Køber udfylder en rembursbegæring i overensstemmelse med de betingelser, som er aftalt med sælger.

 • Rembursens 3 funktioner

  1. Garanti
  Sælger er sikker på sin betaling, når rembursens betingelser er opfyldt. Købers sikkerhed består i, at han ikke kommer til at betale før alle betingelserne er opfyldt. På denne måde skulle muligheden for at få de korrekte varer være til stede, såfremt han har stillet de rette betingelser i dokumenterne.
  NB! En 100 % garanti for at sælger får sin betaling, har han dog ikke.
  Hvis købers bank og en eventuel bekræftende bank begge går konkurs, og køber ikke selv kan betale, så har sælger et problem.
   
  2.Betaling
  Købers bank (og køber) betaler sælgers bank (og sælger)
   
  3.Finansiering
  Hvis køber skal have kredit, kan dette ske under rembursen, idet denne kan etableres med udskudt betaling.
  Omvendt kan sælger med en remburs i hånden have nemmere ved at finansiere sit indkøb til produktion af varen.

 • Rembursbegæring, rembursveksel og transfereringsanmodning
 • Generelle forhold ved rembursåbning

  Købers bank afgiver ved oprettelsen af rembursen et betalingsløfte (garanti) til sælger via sælgers bank.
  Forinden købers bank opretter rembursen foregår der en normal kreditvurdering af købers betalingsevne.
  Ofte har købers bank bevilget en ramme til køber for oprettelse af importremburser ud fra det løbende behov.

  For at sælger kan få sin betaling under rembursen, skal han opfylde de betingelser, der er opstillet i rembursen.
  Betingelserne kan være krav til dokumenternes udformning, deres antal, hvem de skal være udstedt af, udstedelsesdatoen, evt. forsikringspolicer, Bill of Lading/fragtbreve ud-visende afsendelse af varerne inden dato for seneste afsendelse, eller krav om præsentation af særlig dokumentation for varens oprindelse, produktion eller farve, vægt osv. osv.

  Sælger skal undersøge, om rembursens betingelser nøje følger betingelserne i den kontrakt, der er indgået mellem køber og sælger, så det er muligt at udfærdige nøjagtigt de dokumenter, der kræves i rembursen, for at han kan få sin betaling.
  Eventuelt kan der være tale om, at køber skal sørge for, at visse betingelser i rembursen ændres, for at sælger i det hele taget kan opfylde de stillede krav til dokumenterne.

  Rembursen drejer sig kun om dokumenter – på ingen måde om varen. Hvis sælger laver korrekte dokumenter og opfylder rembursens tidsfrister, så er købers bank forpligtet til at betale til sælgers bank.
  Viser det sig senere, at varens beskaffenhed ikke opfylder købers krav, må køber og sælger efterfølgende udrede de tvister, som er opstået på grund af de forkerte varer, da det udelukkende er dokumenternes rigtighed, der er afgørende for, om der sker betaling under rembursen.

  Rembursreglerne er vedtaget af det Internationale Handelskammer - ICC, og de fleste lande og dermed banker har tiltrådt reglerne.
  Reglerne revideres til stadighed, og p.t. er det publikation nr. UCP 600 fra 1. juli 2007, der er gældende.
  Brugen af remburs er meget udbredt - ja visse steder nærmest et ”must” - og finder stor anvendelse i Østeuropa, Asien, de arabiske lande og meget risikofyldte områder i mere eksotiske verdensdele.
  En remburs kan også være mellem 2 danske firmaer.

 • Remburs - skematisk oversigt
 • Rembursformer

  Der er koblet rabatordninger på dit MasterCard. Du finder dem via linket herunder.

  • Uigenkaldelig remburs
  • Avista/sigt-remburs og remburs med udskudt betaling
  • Ubekræftet og bekræftet remburs
  • Særlige remburser

  Uigenkaldelig remburs
  Indtil revisionen i 2007 kunne en remburs under visse betingelser kaldes tilbage. Denne genkaldelsesret fra køber/købers banks side er fjernet.

  Den uigenkaldelige remburs giver sælger en sikkerhed for at, købers bank ikke efterfølgende kan annullere sit betalingsløfte.

  Købers bank har forpligtet sig til at betale for de dokumenter, som sælger kommer med, når dokumenterne opfylder de betingelser, der er stillet.

  Købers manglende evne eller vilje til at betale ændrer ikke købers banks forpligtelse i henhold til rembursen.
  Banken er altid forpligtet til at betale til sælgers bank ved præsentation af korrekte dokumenter.

  Det eneste, der kan fritage købers bank for at betale, er i de tilfælde, hvor sælger præsenterer dokumenter, som ikke opfylder rembursens betingelser.

  Det er derfor yderst vigtigt, at sælger, når han modtager en remburs, omhyggeligt undersøger, om han er i stand til at opfylde alle de betingelser og tidsfrister, som er nævnt i rembursen.

  Hvis han ikke er i stand til det, har han ingen sikkerhed for sin betaling. Sælger bør derfor i disse tilfælde sørge for, at han får ændret rembursen, så det bliver muligt at opfylde rembursens betingelser.
  Kan sælger ikke opfylde dokumentbetingelserne, og han alligevel afsender varen til køber, er der i bund og grund tale om et rent salg på kredit, da garantien under rembursen - som nævnt -bortfalder, når dokumenterne ikke er i overensstemmelse med de stillede krav.

  Avista/sigt-remburs og remburs med udskudt betaling
  Det mest almindelige er, at sælger modtager sin betaling med det samme, når der præsenteres korrekte dokumenter i købers bank.
  Man taler her om en avista/sigt-remburs.
  En avista/sigt-remburs omtales også som en betalingsremburs eller en negotierings-remburs.

  Betalingsremburs
  Ved en betalingsremburs bemyndiger købers bank sælgers bank til at udbetale under rembursen, når sælger præsenterer dokumenter, der er i overensstemmelse med de krav, rembursen stiller.
  Sælgers bank er ikke forpligtet til at betale med det samme; men hvis sælgers bank honorerer dokumenter med det samme og ikke afventer accept af dokumenter fra købers bank, sker det uden regres til sælger.
  D.v.s. Skulle sælgers bank have overset en fejl ved dokumenterne, og købers bank ikke vil acceptere denne fejl/afvigelse, er det alene sælgers bank, der har et problem.

  Negotieringsremburs
  I de tilfælde, hvor det er købers bank, der skal godkende dokumenterne og afregne over for sælgers bank, er der tale om en negotieringsremburs.
  Normalt vil sælgers bank også her straks kunne afregne rembursen over for sin kunde, hvis banken finder, at de indleverede dokumenter er korrekte; men her er der den store forskel, at afregningen over for sælger sker på betingelse af, at købers bank og køber godkender dokumenterne - sælgers bank har regres mod sælger.
  Godkender købers bank eller køber ikke de fremsendte dokumenter, må sælger aflevere beløbet tilbage til sælgers bank, hvorefter køber og sælger selv må finde ud af, hvad der skal ske, for at sagen kan afsluttes.

  Remburs med udskudt betaling
  Hvis det er aftalt, at køber først skal betale på et senere tidspunkt - f.eks. 30 dage efter B/L date eller CMR date, taler man om en remburs med udskudt betaling.
  Såfremt købers bank kan godkende dokumenterne, accepterer den at betale til sælgers bank ved forfald.
  Accepten (evt. vekslen) kan sælger vælge at opbevare til forfaldsdagen, hvor han kan indløse den; men han kan også vælge at få den diskonteret i sin bank.
  Herved modtager han betaling med det samme - dog med fradrag af diskonteringsomkostninger.

  Som nævnt ovenfor sker diskonteringen med eller uden regres fra sælgers bank til sælger alt afhængig af, om der er tale om en betalingsremburs eller en negotieringsremburs.

  Accepten findes via linket herunder:

  Klik her

  Ubekræftet og bekræftet remburs
  Om en remburs er med eller uden bekræftelse er alene af betydning for sælger.
  Såfremt sælger ikke ønsker at tage en risiko på købers bank, kan han anmode om, at rembursen bliver bekræftet af hans egen bank eller en anden bank - kaldet den nomine-rede bank. Sælgers bank/den nominerede bank påtager sig derved risikoen for at købers bank ikke kan indfri sin forpligtelse til at honorere korrekte dokumenter.
  Bekræftede remburser anvendes især i de tilfælde, hvor sælger ikke vil påtage sig risikoen for, at købers land ikke kan/vil betale.
  Sikring af kommercielle og politiske risici på købers land kan i mange tilfælde sikres ved at købe en garanti, som dækker i disse tilfælde.
  Tilbud på disse garantier kan findes ved at klikke på

   EKF - Eksport Kredit Fonden

   Garantien kan knyttes til en remburs, såfremt det ikke er muligt, at finde en bank som vil bekræfte rembursen.

  Særlige Remburser
  Som tidligere nævnt findes der en række muligheder for at kombinere de forskellige remburser, og her skal blot kort omtales nogle af de mere specielle:

  • Transferabel remburs
  • Back-to-back remburs
  • Standby Letter of Credit

  Transferabel remburs
  En transferabel remburs bruges i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at overdrage eller transferere en del af rembursen til en tredjemand.

  I de tilfælde, hvor rembursen er udstedt til en agent eller en mellemhandler, som ikke selv er vareproducent, kan det være nødvendigt for agenten eller mellemhandleren at give producenten en sikkerhed for betaling af varerne. En del af rembursen overdrages derfor til vareproducenten.

  Ved overdragelsen er det muligt, at ændre i nogle af den oprindelige rembursbetingelser, såsom rembursbeløb, afskibningsfrister, forsikringssatser og rembursbeløb på varen.
  Vareproducenten præsenterer sine dokumenter i agentens eller mellemhandlerens bank og modtager betaling herfra. Agenten har herefter mulighed for at udstede sin egen faktura til køber og indlevere denne i sin bank til ombytning med fakturaen fra vareproducenten. Herefter sender agenten/mellemhandlerens bank dokumenterne til den endelige købers bank.

  Når der modtages betaling fra den endelige købers bank, krediteres agen-ten/mellemhandleren for det modtagne beløb samtidig med, at der sker afregning til sælgers bank.

  Back-to-Back remburs
  Som ved en transferabel remburs er der også her 3 handelsparter involveret. Hvis agen-ten eller mellemhandleren er nødt til at stille sikkerhed over for vareproducenten, og det ikke er muligt at overdrage en del af rembursen til producenten, kan det være nødvendigt, at benytte en back-to-back remburs.

  I modsætning til en transferabel remburs er der her tale om udstedelse af 2 selvstændige remburser. Køber udsteder en remburs til agenten eller mellemhandleren og denne an-moder sin egen bank om at udstede en ny remburs til vareproducenten.

  Vareproducenten har sikkerhed for betalingen i den nye remburs, og vil modtage afregning fra agentens eller mellemhandlerens bank. Afregning over for producenten vil ske, selv om den oprindelige købers bank ikke betaler for dokumenterne.

  En back-to-back remburs i agentens eller mellemhandlerens bank vil derfor blive kreditbehandlet som enhver anden remburs, idet han har en større risiko end ved en transfe-rabel remburs.

  Standby Letter of Credit
  En Standby Letter of Credit benyttes oftest, når den samhandel rembursen skal sikre, er en almindelig løbende samhandel, som (i princippet) faktureres i åben regning.
  Rembursen åbnes af købers bank til sikkerhed for sælgers tilgodehavende. I modsætning til en almindelig remburs, der som regel afsluttes efter hver enkelt leverance, løber en Standby Letter of Credit i en længere periode, og kan derfor sikre et større antal leverancer. Sælger må derfor sikre sig at hans samlede tilgodehavende ikke overstiger beløbet på rembursen.

  Sælger skal ikke præsentere rembursdokumenter i købers bank, som ved en almindelig remburs.
  Fakturering og betaling foregår som almindelige betalinger.
  En Standby Letter of Credit bruges først, når betalingen udebliver.

  De mest almindelige dokumenter, som sælgeren skal præsentere, hvis betaling fra køber udebliver, er som regel en kopi af fakturaen og fragtbrevet. Desuden kræves det, at sæl-ger skriftligt bekræfter, at køber ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser over for sælger.
  Andre krav til dokumenterne kan selvfølgelig forekomme, og det er derfor meget vigtigt, at sælger, inden han begynder at sende varer af sted, undersøger, om han kan forevise de krævede dokumenter, hvis købers betaling udebliver.
  En Standby Letter of Credit er som regel enten underkastet de almindelige UCP 600 regler fra 2007 eller ISBP98.
  En Standby Letter of Credit er meget brugt I USA.

 • Tjeklister - Eksport/importremburser

  Få tjek på det hele omkring eks- og importremburser herunder

  Eksportremburs

  Importremburs

 • Handelsklausuler