Historien om Skjern Bank

Et kig tilbage i historiebøgerne. Få historien uddybet ved at klikke på årstallet - rigtig god fornøjelse.

 • Året 1906

  Banken blev stiftet den 7. februar 1906. Aktiekapitalen blev fastsat til 75.000 kroner og på det første bankrådsmøde valgtes gaardejer Jens Nygaard, Finderup, til formand. Som direktør valgtes sagfører E. Ejlersen. Der blev lejet lokaler hos manufakturhandler Chr. Nielsen på hjørnet af Jernbanegade - Bredgade og her åbnede den nye bank den 11. juni 1906.

  Bankens regnskab for første halvår viste et overskud på 9.739 kroner. Aktionærerne fik 6 pct. i udbytte, og 3.000 kroner blev henlagt i reservefond. Omsætningen var 4.000.000 kroner., indlånene 200.000 kroner og udlånene 319.000 kroner. Balancen var på 327.000 kroner.

 • Året 1916

  Efter 10 år, i 1916, var indlånene steget til 2.100.000 kroner, udlånene til 2.800.000 kroner, balancen var 3.1 mill. kroner. Reserverne var vokset til 88.000 kroner og overskred altså aktiekapitalen, - og udbyttet var hævet til 10 pct. Det var nødvenligt, at tegne ny aktiekapital. Den blev i 1917 udvidet til 200.000 kroner og i 1919 til 500.000 kroner.

 • Året 1956

  Omsætningsstigningen fortsatte ufortrødent for banken gennem årene, og ved bankens 50 års jubilæum i året 1956 var indlånene steget til 13.000.000 kroner, udlånene til 14.000.000 kroner, balancen var 15.000.000 kroner. Totalomsætningen androg 562.000.000 kroner og bankens aktiekapital androg 600.000 kroner. Inden bankens 50 års jubilæum havde banken et veludbygget filialnet i vort område bestående af Borris afdeling, Finderup afdeling og Troldhede afdeling.

 • Året 1981

  De næstfølgende 25 år bærer præg af en meget kraftig omsætningsstigning, og ved bankens 75 års jubilæum året 1981 var indlånene steget til 161.000.000 kroner, udlånene til 136.000.000 kroner, balancen var 331.000.000 kroner. Totalomsætningen androg 13.787.000.000 kroner, og bankens aktiekapital androg 6.250.000 kroner.

 • Året 1994

  Den gode udvikling for banken som lokalbank betød, at direktionen og bestyrelsen i året 1994 besluttede at udvide markedsområdet, og den 3. juni 1994 åbnede Skjern Bank en afdeling i Esbjerg. Udvidelsen mod syd viste sig hurtigt at være en god investering for banken. Direktionen og bestyrelsen ønskede et sammenhængende markedsområde mod syd, og i kølvandet på Esbjerg afdeling var det naturligt at udbygge afdelingsnettet yderligere med en afdeling i Varde.

 • Året 1995

  Varde afdeling åbnede dørene for kunderne den 15. november 1995.

 • Året 2000

  Den store fremgang i Esbjerg resulterede i, at banken foretog en udbygning af afdelingen, der blev indviet i december 2000. I dag er der 19 medarbejdere ansat i Esbjerg afdelingen.

 • Året 2001

  Skjern Banks afdelinger i Esbjerg og Varde - de nærmeste på Bramming - havde efterhånden fået så mange kunder fra Bramming og omegn, at banken tog det fulde skridt og åbnede en afdeling i byen den 2. maj 2001.

 • Året 2002

  På grundlag af den fortsatte travlhed i Bramming har banken opført et nyt bankhus på Storegade 20-22, som stod færdigt i 2002. Den øgede aktivitet på alle områder påvirkede også bankens regnskab, og for året 2002 var indlånene steget til 1.355.000.000 kroner, udlånene til 1.348.000.000 kroner, balancen var 1.853.000.000 kroner, og bankens aktiekapital er på 20.000.000 kroner.

  Skjern Bank aktien er steget meget i de seneste år, således blev Skjern Bank aktien kåret til Danmarks bedste Bankaktie i 2002 med en kursstigning på næsten 60%.

 • Året 2003

  Sidenhen er afdelingsnettet blevet udbygget med bankens afdeling i Ribe, som åbnede den 3. marts 2003.
  Bankens balance er i 2003 steget til over 2.000.000.000 kroner.

 • Året 2004

  2004 blev præget af udvikling og et højt aktivitetsniveau. Vækst i alle bankens markedsområder har bevirket, at bankens samlede forretningsvolumen, som er summen af indlån, udlån og garantier i 2004, blev forøget med 667.000.000 kroner. En stigning, som betyder, at bankens kerneaktiviteter nu samlet udgør 4.600.000.000 kroner.

  Hver dag kommer der ca. fem nye kunder til Skjern Bank. For at betjene såvel eksisterende som nye kunder optimalt, har banken i 2004 haft fokus på medarbejderudvikling og gennemført en række ekstraordinære uddannelses- og udviklingskurser for alle medarbejdergrupper.

 • Året 2005

  Ved indgangen til jubilæumsåret kan Skjern Bank glæde sig over det hidtil bedste resultat med et overskud før skat på 80.200.000 kroner, hvilket er en fremgang på 42,7%.

  Der er en solid vækst på alle forretningsområder, og med 1.300 nye aktionærer i 2005 er hver anden kunde nu aktionær. De kunne i 2005 glæde sig over et afkast på 22,7%, og at aktiernes værdi er 6-doblet på fem år.

 • Året 2006

  Skjern Bank kan fejre 100 års jubilæum med en lang række arrangementer for kunder, aktionærer og medarbejdere.
  Ombygningen af hovedsædet i Skjern er påbegyndt.

 • Året 2007

  Hovedsædet er færdigt og alle medarbejderne i Skjern er samlet på Banktorvet 3 i Skjern.
  Varde afdeling er i gang med at få bygget en ny bankbygning på Bøgevej 2.

  Opstart i Hellerup med 4 medarbejdere i midlertidige lokaler på Tuborg Boulevard. Ombygningen af Strandvejen 143 i Hellerup igangsat.

 • Året 2008

  Bankens afdeling i Hellerup åbnede dørene for vore kunder i hovedstaden i februar måned. Nye smukke omgivelser mødte mange nye samt bestående kunder, som valgte at kigge forbi til receptionen d. 28. februar. Den nye bankbygning i Varde stod klar for vore kunder i maj måned, hvilket gav mere plads til såvel medarbejdere som kunder.

  Bankens indlån steg til 3.088.000.000 kroner mens udlånene landede på 3.770.000.000 kroner. Bankens balance udgjorde i 2008 5.619.000.000 kroner.

 • Året 2009

  Skjern Banks afdeling i Borris blev dette år lagt sammen med hovedafdelingen i Skjern. I Borris blev der etableret en "drive in" pengeautomat på adressen Storegade 43. I år 2009 tæller Skjern Bank 135 engagerede medarbejdere fordelt på 5 afdelinger i det sydvestjyske samt 1 afdeling i Hellerup, København.

 • Året 2010

  Skjern Banks EDB-central Bankdata offentliggør IT-samarbejde med Jyske Bank, hvilket medfører betydelig større udviklings- og konkurrencemæssige forhold også for Skjern Bank.

 • Året 2011

  Skjern Bank i Esbjerg tager nye og større lokaler i Kongensgade i brug, hvilket betyder væsentlig bedre forhold for såvel kunder som medarbejdere. Tilsynet kigger forbi Skjern Bank, som har styr på forretningen.

  Regnskabet for 2011 viser for 2. år i træk sorte tal på bundlinien, og bankens motor (basisresultatet) har aldrig været bedre. Finanskrisen er ikke ovre, men Skjern Bank viser fremgang over hele linien.

 • Året 2012

  Skjern Bank indleder året med en ekstraordinær afvikling på 250.000.000 kr. på sin gæld til staten, i form af statsgaranterede obligationslån, som banken i lighed med mange andre pengeinstitutter har optaget de senere år.

  I sommeren tilbyder Skjern Bank, som en af de første banker nu, at man kan hæve EURO i bankens pengeautomater. Året slutter med en flot aktieemission og salg af aktier for 170.000.000 kr. som planlagt.

 • Året 2013

  Ved årets generalforsamling i marts måned kunne administrerende direktør Per Munck præsentere et flot 2012-regnskab med en basisindtjening på kr. 81.200.000, et årsresultat før skat på kr. 12.272.000 og en balance på kr. 6.000.000.000. 

  Direktør i Local Energy Jens K. Pedersen, Hemmet og underdirektør i Danish Crown, Søren Tinggaard blev valgt ind i bankens repræsentantskab.

  I april måned indfrier Skjern Bank statsgaranterede lån på i alt 850.000.000 kr. Indfrielsen af lånene betyder at staten nu er helt ude af Skjern Bank.

 • Året 2014

  2014 har på mange områder været bankens bedste, men har også på et meget væsentligt felt - nedskrivningsbehovet - været et af bankens værste år.

  Ved udgangen af årets 3. kvartal, kunne banken oplyse om et efter konjunkturerne acceptabelt nedskrivningsbehov samt et ganske tilfredsstillede basisresultat. To forhold, landbruget og den politiske handelskrise mellem EU og Rusland, har dog forøget nedskrivningsbehovet meget markant og ved årets udgang betyder det således, at Skjern Bank kommer ud med et uacceptabelt resultat på -56.700.000 kr.

  Interessen for at være medejer af banken er dog usvækket, idet der i årets løb er tilkommet 300 nye aktionærer, så banken nu ejes af knap 17.000 aktionærer.

  Antallet af ansatte er 127 og Skjern Bank markedsfører sig med at være en bank i øjenhøjde, hvilket omgivelserne tager godt imod – banken får over 400 nye kunder i løbet af året. 

 • Året 2015

  2015 blev et tilfredsstillende år med et basisresultat på 116.100.000 kr., som er det højeste i bankens historie. Herudover er en solid kapitalmæssig overdækning genetableret. Årets resultat landede på 51.000.000 kr. hvilket er en forrentning af egenkapitalen på 9,8 %.

  Landbruget er fortsat hårdt ramt af de globale politiske og afsætningsmæssige forhold for landbrugsprodukter, hvilket også betyder at nedskrivningsbehovet for disse fortsat er tilstede. I 2015 er nedskrivningerne opgjort til 63.900.000 kr. hvoraf de 45.700.000 kr. alene vedrører landbrugserhvervet.

  På kundefronten er forretningsgrundlaget styrket med et betydeligt antal nye kundeforhold, ligesom et stadigt stigende antal bestående kunder vælger at lægge yderligere forretninger hos banken, eks. i form af pensionsordninger, investeringsmidler og forsikringer.

 • Året 2016

  2016 har været et meget tilfredsstillende år for Skjern Bank og på stort set alle områder det klart bedste i bankens 110-årige historie.

  Et overskud på 104.700.000 kr. er over en fordobling i forhold til 2015 og forrenter dermed egenkapitalen med 15,9 %. Nedskrivningsbehovet er faldet betydeligt og udgør i 2016 ca. 36.000.000 kr. mod 64.000.000 mio. kr. i 2015.

  En netop gennemført undersøgelse af kundernes vurdering af banken på en lang række områder viser, at tilfredsheden med og loyaliteten mod banken er helt i top. Undersøgelsen viser blandt andet at 80 % tilkendegiver at de aktivt anbefaler banken til andre og at 90 % ikke overvejer at anvende andet pengeinstitut. Disse tilkendegivelser er yderst tilfredsstillende og og bekræfter os i at bankens mangeårige nøgleværdier nærvær, handlekraft og individuelle løsninger giver merværdi for vores kunder.

 • Året 2017

  Året er på alle måder forløbet meget tilfredsstillende. Et årsresultat før skat på kr. 144.600.000 og en kontrolleret udlånsvækst på 6,4 % til 3.900.000.000 vidner om rigtig fin aktivitet i banken. 

  Landbrugserhvervet har efter mange svære år oplevet solid fremgang til 2017, hvilket også har medvirket til et reduceret nedskrivningsbehov i Skjern Bank.

  To væsentlige aktiviteter skal fremhæves i dette år. Skjern Bank Leasing introduceres, hvilket giver banken mulighed for at udbyde leasing til bankens kunder på fleksible og konkurrencedygtige vilkår. Herudover åbner banken sin anden afdeling på Sjælland (bankens syvende)  denne gang i Virum.  Allerede efter kort tid kunne der i den nye afdeling konstateres stor efterspørgsel efter bankens kompetencer og ikke mindst nøgleværdier nærvær, handlekraft og individuelle løsninger.


 • Året 2018

  2018 fortsætter hvor 2017 slap -  stor aktivitet over hele linien blandt bankens i alt 158 medarbejdere, hvilket er en stigning på 15 medarbejdere det sidste år.

  Den store aktivitet betyder at der efter 3. kvartal realiseres et tilfredsstillende resultat før skat på kr. 160.000.000. (de ca. kr. 60.000.000 stammer fra kursgevinsten i forbindelse med salget af en ejerandel i Value Invest Asset Management)

  Der er stor efterspørgsel efter lån i bankens markedsområder, og der er samtidig fortsat godt gang i tilgangen af nye kunder i alle bankens 7 afdelinger. De mange nye kunder kommer primært fra henvisninger fra bestående kunder, hvilket vidner om stor tilfredshed blandt bankens egne kunder.  Samtidig med en fremgang i udlån svarende til ca. 12,4 % efter 3. kvartal 18, er banken polstret bedre end nogensinde med en overdækning svarende til  kr. 357.000.000.

  Skjern Bank måler hele tiden på tilfredsheden blandt bankens over 17.000 kunder og i år 18 er der således gennemført endnu en ekstern tilfredshedsundersøgelse, som banken får resultatet af primo 2019.

  Banken forventer i 2018 et basisresultet i intervallet 135-145 mio. kr. samtidig med at der er en forventning om udlodning for regnskabsåret 2018.

 • Året 2019

  2019 blev et særdeles tilfredsstillende år for Skjern Bank med et resultat på knap kr. 165.000.000 før skat, har 2019. Året har været præget af meget høj aktivitet hos såvel bankens bestående kunder som også servicering af de mange nye kunder, som har vist os tillid ved i løbet af året at tilvælge banken.

  I antal tæller banken nu ca. 40.000 kunder, hvoraf ca. 35.000 er private kunder og 5.000 erhvervskunder.

  Banken er solidt kapitaliseret i forhold til de stigende kapitalkrav, som er stillet til pengeinstitutterne. Det er derfor positivt, at der på forsvarlig vis er grundlag for at indstille til generalforsamlingen, at udlodde udbytte med 3 kr. pr. aktie i overensstemmelse med bankens udbyttepolitik.

  Kundernes holdning til og tilfredshed med banken er altafgørende for den solide udvikling. Også i år er der foretaget en uafhængig analyse, som i tråd med tidligere analyser viser, at mere end 90% ikke overvejer at anvende et andet pengeinstitut, samt at ca. 80% er så tilfredse med Skjern Bank, at de aktivt anbefaler banken til andre. Det er resultater, som vi er meget glade for og ydmyge over. 

  På medarbejderfronten bliver Skjern Bank også større  pr. 31. december 2019 beskæftiger banken 164 medarbejdere, hvilket er en stigning på 7 medarbejdere på 1 år.

  Bankens nøgleværdier er det DNA, som alle bankens medarbejdere bekender sig til, og som kunderne angiver som væsentlige parametre for at betro banken deres bankforretninger. I løbet af 2019 er bankens værdigrundlag revurderet og bearbejdet, således at dette fremover rummes i følgende nøgleværdier:  Kundefokus , Nærvær, Handlekraft og Ordentlighed.

 • Året 2021

  Efter en meget tilfredsstillende udvikling i årets første 9 måneder, blev forventningerne til årets resultat før skat den 13. oktober 2021 præciseret til den øvre ende af intervallet 160–175 mio. kr., mens forventningerne til basisresultatet blev opjusteret til intervallet 155- 165 mio. kr. mod tidligere 140 – 155 mio. kr.

  Den meget tilfredsstillende fremgang skyldes en positiv udvikling på alle områder, en udvikling der gør det muligt at udvide forretningsomfanget yderligere. Afdelingsnettet udvides pr. 1. oktober med en ny afdeling i Hørsholm og pr. 1. november med en afdeling i Ølgod. Udvidelse af afdelingsnettet samt den meget positive udvikling i alle bankens afdelinger betyder, at medarbejderstaben nu er vokset til 190 fuldtidsansatte.

 • Året 2022

  I lyset af krigen i Ukraine, energikrise og tårnhøj inflation og kraftigt stigende renter har året i Skjern Bank været særdeles tilfredsstillende.

  Der er opnået fremgang på alle forretningsområder og et resultat før skat på 191,1 mio. kr. samt en forrentning af egenkapitalen med absolut tilfredsstillende 15,0 %.

  I 4. kvartal blev bankens 10. afdeling  i Carlsberg Byen  en realitet, og banken har nu en solid tilstedeværelse i markedet i hovedstaden, som bidrager fint til bankens udvikling.

  De resultatmæssige forventninger til 2023 viser solid fremgang med et basisresultat i intervallet 225  275 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 210  250 mio. kr.

 • Året 2023

  Fremgangen for Skjern Bank viste sig at blive meget stærk på alle områder og årets resultat er det højeste nogensinde med 344,1 mio. kr. før skat, hvilket forrentede egenkapitalen med absolut tilfredsstillende 24%.

  Aktivitetsniveauet har i alle bankens 10 afdelinger været højere end forventet ved årets begyndelse og tilgangen af forretninger med bestående og mange nye kunder har betydet, at eksempelvis det samlede udlån er øget med hele 23,1%. 

  I årets løb er vores to nyeste afdelinger i Hørsholm og Carlsberg Byen flyttet til nye lokaler og når en igangværende ombygning i Bramming afdelingen er afsluttet i sommeren 2024, er alle afdelinger i gode og fremtidssikrede lokaler. 

  I efteråret 2023 gennemførtes de årlige uafhængige målinger af kundernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel. Det er særdeles tilfredsstillende, at resultaterne af målingerne for begge områder viste de bedste resultater nogensinde. Eksempelvis tilkendegiver mere end 90% af bankens kunder, at de også er kunde i banken om et år samt, at den nære relation til den personlige rådgiver er højt værdsat. 

  De resultatmæssige forventninger til 2024 viser et uændret højt basisresultatniveau i intervallet 310 - 330 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 270 – 300 mio. kr.