Investering med fokus på etik og bæredygtighed

Vi oplever i Skjern Bank en klar stigning i efterspørgslen efter fonde, som investerer ansvarligt. Det stemmer overens med en Gallup-analyse fra 2019, som viste at over 80% af de danske investorer, i nogen eller i høj grad, har interesse for ansvarlige investeringer.

Det signal har de fleste investeringsforeninger fanget, og begreberne etik og bæredygtighed fylder i dag langt mere i udvælgelsen af, hvad der skal investeres i, end det gjorde for blot nogle få år tilbage.

Vi fremhæver herunder nogle af de investeringsmuligheder, som findes i markedet nu, både hvad angår aktie- og obligationsbaserede fonde.

Endvidere linkes til information om, hvordan nogle af vore samarbejdspartnere arbejder med etik og bæredygtighed i udvælgelsen af værdipapirer.

 • MAJ INVEST VALUE AKTIER SRI +

  Maj Invest Value Aktier SRI+ er et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer. Afdelingen arbejder på samme måde som afdeling Value Aktier og har samme etiske screening som afdeling Value Aktier og de øvrige afdelinger i Maj Invest. Screeningsprocessen er dog udvidet for SRI+. Er der selskaber i valueporteføljen inden for fossile brændstoffer, vælges de fra. På samme måde vælges eventuelle selskaber eksponeret mod våbenproduktion, tobak, voksenunderholdning og gambling fra. Definitionerne af områderne følger GES International. GES står for Global Engagement Services. Maj Invest Value Aktier SRI+ investerer i aktier, som er kendetegnet ved at være undervurderede i forhold til selskabernes underliggende fundamentale og forretningsmæssige værdi.

  Målsætningen for afdelingen er at skabe et afkast, der over tid ligger over markedets afkast målt ved det brede verdensindeks. Afdelingen investerer meget fokuseret i 20-35 aktier og er derfor mere volatil end traditionelle globale aktieafdelinger. Maj Invest Value Aktier SRI+ er udloddende.

  Få yderligere information:
  Læs mere her

 • SYDINVEST MORNINGSTAR GLOBAL BÆREDYGTIG

  Fonden vil investere i 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed.

  Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer. Fonden investerer globalt i aktier. Mindst 90 pct. af formuen skal være investeret i de aktier, der indgår i Morningstars Global Markets Sustainability Leaders Index.

  Investeringspolitikken baserer sig således på Morningstars regler for konstruktion af indekset (indeks for bæredygtige investeringer).

  Investeringsstrategien er passiv og følger Morningstar Global Markets Sustainability Leaders indekset. Det vil sige, at investeringerne er sammensat med det formål at følge afkastudviklingen i indekset bedst muligt.

  Afkastet vil typisk være lavere end afkastet af indekset på grund af omkostningerne. Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden. Midler i virksomhedsskatteordningen kan IKKE investere i fonden.

  Få yderligere information:
  Læs mere her


 • SPARINVEST EMERGING MARKETS VALUE EUR

  Afdelingen investerer i aktier i emerging markets, og foretages ud fra metoden ”value-investering”. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi.

  Konsulenthuset Ethix SRI Advisors udfører en uvildig screening af selskaberne, der skal sikre, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester, samt produktion af tjæresand og termisk kul.

  Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket.

  Få yderligere information:
  Læs mere her


 • SYDINVEST VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER IG ETIK

  I Virksomhedsobligationer IG Etik investeres der som i alle Sydinvests fonde efter ansvarlige principper. Herudover tilbyder Virksomhedsobligationer IG Etik et endnu større fokus på ansvarlighed med specielle og skærpede krav til de selskaber, der udvælges til porteføljen.

  Fonden investerer globalt i
  virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

  Få yderligere information:
  Læs mere her

 • BANKINVEST GLOBALE AKTIER BÆREDYGTIG UDVIKLING A

  Afdelingen er en svanemærket fond, hvor hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner.

  Investeringsstrategien forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

  Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

    
  Få yderligere information her:
  Læs mere her

 • BANKINVEST GLOBALE OBLIGATIONER BÆREDYGTIG UDVIKLING A

  Afdelingen er en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO2-aftryk. Afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsudstederne, ved at investere i grønne obligationer, ved at overvægte obligationer fra selskaber, der bidrager positivt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og ved at investere i selskaber med et lavt CO2-aftryk.

  Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år.

  Få yderligere information her:
  Læs mere her